Drehmaschine


This is a custom heading element.

Maschinenart Universal Drehmaschine
Hersteller Deckel Maho
Steuerung Siemens 840D
z-Weg 800mm
x-Weg 200-300mm
y-Weg ±60mm
Futter (HSP) 315mm – Spanntop SK80
Futter (GSP) 200mm
Laden / Entladen manuell